Βιβλία

  1. Modeling of Transport Demand (V. Profillidis, G. Botzoris), 1st Edition, Elsevier, New York, 2018
  2. Οικονομική των Μεταφορών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 5η έκδοση, Αθήνα, 2016
  3. Σιδηροδρομική, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2016
  4. Railway Management and Engineering, 4th Edition, Ashgate-Publishing Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2014
  5. Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια , Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010
  6. Railway Engineering, Ashgate-Publishing Group, Aldershot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2nd Edition, 2000
  7. Γεωυφάσματα - Μηχανική και Υδραυλική Συμπεριφορά Εφαρμογές, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 1985
  8. Les Lois de Comportement Non-Linéaires en Mécanique-Traitement par la Méthode des Eléments Finis, Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι 1983
  9. La Méthode des Eléments Finis: Principes de Base et Techniques d' Application en Mécanique des Structures, , Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι, 1983
  10. Ασκήσεις Αντοχής Υλικών - Μεθοδολογία και Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (10 εκδόσεις), 1977